REBAP CREDO

REBAP CREDO

We believe in the nobility of our profession.

Our business is land,
the patrimony of nations,
the basis of wealth,
handed down through generations.

We believe in maintaining the highest
ethical standards in the practice
of our profession. Our names
shall be untarnished,
our conduct beyond reproach,
our hearts shall be pure.

We believe in our association,
licensed real estate brokers,
devoted to the common
cause of uplifting the standards
of real estate practice in the
Philippines.

We believe in our sacred mission
to spearhead our country’s
efforts to attain
economic stability and prosperity
by promoting the proper and
maximum utilization of land.

We believe in the greatness of human
spirit.

That it can conquer
Transcend, and overcome all
obstacles thrown our way.

We believe in the word of our Almighty God
Who protects us, Guides us,
Heal us strengthens us, and showers
us with all His blessings.

All these we believe in.
We are the members of the

Real Estate Brokers
Association of the Philippines, Inc.

REBAP KREDO

KAMI’Y NANALIG

Sa kadakilaan/ ng aming hanapbuhay./

Ang pinahahalagahan namin/ ay lupa./

Lupang minana/ ng sambayanan;/

Ang batayan/ ng lahat ng yaman,/

Na pinagsalin-salin/sa panahong nagdaan./

KAMI’Y NANANALIG

Sa pananatili/ ng pinakamataas na antas/

Sa pagsasanay/ ng aming hanapbuhay.

Di mababahiran/ ang aming pangalan./

Di ikahihiya/ ang aming pag-aasal/

At ang puso nami’y/ laging dalisay.

KAMI’Y NANANALIG

Sa aming samahan,/

mga may kapangyarihang/

mangangalakal ng lupa/

nataos-puso/sa pagkakaisa/

upang/ maiangat ang antas/

ng aming hanapbuhay/sa sariling bayan./

KAMI’Y NANANALIG

Sa aming banal na hangarin/

Na manguna/sa pagpupunyagi/

Ng ating ekonomiya/sa pamamagitan/

Ng maayos/ at karapat dapat/

Na paggamit/ ng ating/lupang yaman./

KAMI’Y NANANALIG

Sa kadakilaan/ng diwa/ng sangkatauhan/

Na kayang sakupin,/malampasan,/

At makayanang hadlangan/

Ang lahat/ng mgabalakid/

Na sumasalubong/sa aming daraan./

KAMI’Y NANANALIG

Sa salita/ng Poong Maykapal/

Na nagtatanggol,/nagpapatnubay,/nagpapanumbalik/

Nagbibigay lakas/sa aming katauhan/

At patuloy/na nagkakaloob/sa amin/ng kanyang biyaya.

Sa lahat ng ito,/KAMI AY NANANALIG/

kami/ang mga kinatawan/

ng Samahan/ng mga/

REAL ESTATE BROKERS ng Pilipinas.

Sinulatni BUENAVENTURA FULGENCIO, JR.

Isinalin sa Pilipino ni FERDINAND BUENAVENTURA